TĂNG THÀNH VIÊN NHÓM FACEBOOK
- Kênh 31 Yêu cầu ko cho page tham gia nhóm, chỉ cho phép trang cá nhân đơn nào đã mua bị treo yêu cầu kiểm tra lại cài đặt.

ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL NAME STATUS START RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
*: Trạng thái cần hành động, hãy công khai uid rồi bấm vào tại menu hành động.
*: Hãy tắt tính năng duyệt mem tự động trước khi buff trừ nhóm beta.
*: Tắt mọi giới hạn thành viên tham gia nhóm như (câu hỏi,ko có avt, tham gia fb tối thiểu 1 tháng, có bạn trong nhóm....).
*: Khi có mem tham gia vào nhóm hãy duyệt mem luôn sẽ tăng nhanh hơn.
*: Không cài đơn mới khi đơn cũ chưa hoàn thành,tăng thành viên nhóm ko thể hủy sau khi đã mua.
Kênh 1:

Nick clone nuôi nuôi có avt, lên chậm.

- Bắt đầu chạy sau mua 10-20 phút.

*: Kênh 1,2x hỗ trợ mua 1 uid nhiều lần để tăng tốc độ.