NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG
Loại tài khoản: Thành viên Xu hiện có: 0 Xu đã dùng: 0 Xu đóng băng: 0 Domain: ongtrum.pro
STT TÀI KHOẢN HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ THỜI GIAN
1 bot user.update Không đồng ý điều khoản sử dụng. 0 0 01:09:14 02/10/2022 (11 tháng trước)
2 bot user.update Đồng ý điều khoản sử dụng. 0 0 01:09:12 02/10/2022 (11 tháng trước)
3 bot user.update Đồng ý điều khoản sử dụng. 0 0 01:08:08 02/10/2022 (11 tháng trước)
4 bot user.update Đồng ý điều khoản sử dụng. 0 0 01:07:15 02/10/2022 (11 tháng trước)
5 bot user.update Không đồng ý điều khoản sử dụng. 0 0 00:56:10 02/10/2022 (11 tháng trước)
6 bot user.update Không đồng ý điều khoản sử dụng. 0 0 00:54:13 02/10/2022 (11 tháng trước)
7 bot user.update Không đồng ý điều khoản sử dụng. 0 0 00:52:43 02/10/2022 (11 tháng trước)
STT TÀI KHOẢN HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ THỜI GIAN